Przejdź do treści

Stosowanie hydrantów wewnętrznych i zaworów 52 w budynkach

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa może być wyposażona w następujące punkty poboru wody:

  • hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm (hydrant 25)
  • hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 33 mm (hydrant 33)
  • hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm (hydrant 52)
  • zawór hydrantowy bez wyposażenia w wąż pożarniczy (zawór 52)

 

Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych oraz zawory 52 muszą być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m. Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę.


Hydranty 25 muszą posiadać Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych i być oznaczone znakiem CE.  Stosowane są w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL.
Są to min. teatry, kina, hale widowiskowo-sportowe, żłobki, przedszkola, szpitale, domy opieki społecznej, budynki biurowe, galerie handlowe, małe sklepy, hotele, internaty, bursy szkolne itp.

Minimalna wydajność poboru wody dla hydrantu 25 wynosi 60 l/min, zaś ciśnienie dynamiczne na zaworze powinno zapewnić podaną wydajność, być nie mniejsze niż 0,2 MPa i nie większe niż 1,2 MPa. Hydrant powinien być zasilany rurą co średnicy co najmniej DN25.

 

25-z-3000-o


Hydranty 33 muszą posiadać Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych i być oznaczone znakiem CE. Stosowane są w garażu jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych, wielokondygnacyjnym i w określonych warunkach, w budynkach produkcyjnych i magazynowych.

Minimalna wydajność poboru wody dla hydrantu 33 wynosi 90 l/min, zaś ciśnienie dynamiczne na zaworze powinno zapewnić podaną wydajność, być nie mniejsze niż 0,2 MPa i nie większe niż 0,7 MPa. Hydrant powinien być zasilany rurą co średnicy co najmniej DN50.

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN33 ZAWIESZANY UNIWERSALNY otwarty


Hydranty 52 muszą posiadać Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych i być oznaczone znakiem CE. Stosowane są w obiektach produkcyjnych i magazynowych oraz pomieszczeniach technicznych.

Minimalna wydajność poboru wody dla hydrantu 52 wynosi 150 l/min, zaś ciśnienie dynamiczne na zaworze powinno zapewnić podaną wydajność, być nie mniejsze niż 0,2 MPa i nie powinno przekraczać 0,7 MPa. Hydrant powinien być zasilany rurą co średnicy co najmniej DN50.

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN52 ZAWIESZANY UNIWERSALNY


Zawory 52 muszą posiadać Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych i być oznaczone znakiem B.

Muszą znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach.
Zawory 52 lokalizowane w miejscach, w których mogą być narażone na uszkodzenie lub dewastację, umieszcza się w metalowych szafkach ochronnych z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym głowicą toporka strażackiego.

Minimalna wydajność poboru wody dla zaworu 52 wynosi 150 l/min, zaś ciśnienie dynamiczne na zaworze, położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, powinno zapewnić podaną wydajność, być nie mniejsze niż 0,2 MPa i nie powinno przekraczać 0,7 MPa. Zawór 52 powinien być zasilany rurą co średnicy co najmniej DN80.

ZH52B  S-ZH52-520z  szqc-650-z-3000-o_B


Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Do pobrania.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do pobrania.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Do pobrania.
  • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Do pobrania.