Przejdź do treści

Znakowanie wyrobów budowalnych znakiem CE lub B

 

Znak CE

symbol ce

Znak B

Znak budowlany B

Akty prawne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Do pobrania.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z  dnia 21 lutego 2014 r. Zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Do pobrania.

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Do pobrania.

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Do pobrania.

Elementy systemu OiW SWU (Ocena i  Weryfikacja Stałości Właściwości Użytkowych)
  • Ocena właściwości użytkowych obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu
  • Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i  zakładowej kontroli produkcji (ZKP)
  •  Wydanie Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych
  • Stały nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji
  • Pobranie próbki (dotyczy gdy mającą zastosowanie specyfikacją techniczną jest Polska Norma)
  •  Ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu
  • Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i  zakładowej kontroli produkcji
  • Wydanie Krajowego Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych
  • Kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji
Dokumenty odniesienia systemu OiW SWU Aktualne normy zharmonizowane lub Europejska Ocena Techniczna wyrobu Aktualne polskie normy lub Krajowa Ocena Techniczna wyrobu
Dokumenty wystawiane przez producenta do wyrobu Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU)