Przejdź do treści

Stosowanie hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych w instalacjach o ciśnieniu do 2,5 MPa

Hydranty wewnętrzne w Polsce wykonuje się w oparciu o zharmonizowane normy europejskie, które ściśle określają ich parametry techniczne, właściwości hydrauliczne, kolory, symbole, oznakowania i instrukcje oraz szczegółowy zakres badań oceny stałości właściwości użytkowych. Każdy typ hydrantu może być w obrocie towarowym jeżeli posiada certyfikat wydany przez jednostki notyfikowane w UE.

Minister Spraw Wewnętrznych określił także warunki jakie muszą spełniać te hydranty a szczególnie w zakresie natężenia przepływu (wydajności), minimalnego i maksymalnego ciśnienia zasilającego, przeglądów i konserwacji.

Najniższe ciśnienie zasilające na zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 0,2 MPa a natężenie przepływu przy tym ciśnieniu nie może być mniejsze niż:

  • Hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym DN25 – 60 l/min.
  • Hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym DN33 – 90 l/min.
  • Hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym DN52 – 150 l/min.
  • Zawór hydrantowy 52 – 150 l/min.

Maksymalne ciśnienie zasilające na zaworze hydrantowym nie może być większe niż:

  • Hydrant z wężem półsztywnym DN25 – 1,2 MPa
  • Hydrant z wężem półsztywnym DN33 – 0,7 MPa
  • Hydrant z wężem płasko składanym DN52 – 0,7 MPa
  • Zawór hydrantowy 52 – 0,7 MPa

W/w hydranty i zawory w obiektach występują bardzo często razem i wspólnie z innymi systemami ochrony ppoż. np. tryskaczami. Biorąc pod uwagę, że hydranty zasilane są z ogólnej sieci wodociągowej lub z własnych stacji pomp bardzo trudno jest spełnić wszystkie wymagania zapisane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych. Jeszcze trudniej jest spełnić te wymagania w wysokich budynkach biurowych posiadających własną pompownię i w których występuje konieczność zainstalowania wszystkich typów hydrantów wewnętrznych: w garażach hydrantów DN33, w pomieszczeniach biurowych hydrantów DN25 a w pomieszczeniach przemysłowych hydrantów DN52.

W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni budować oddzielne sieci zasilające i dokonywać ich strefowania  – nie jedna pompownia ale kilka umieszczonych w strefach: piwnice, 5 piętro, 8 piętro, itd. Dodatkowo w obiektach tych występują jeszcze inne instalacje ochrony ppoż. gdzie ciśnienie jest wyższe niż dopuszczalne w hydrantach, np. 1,4MPa.
Rozwiązaniem problemu są hydranty i szafki na zawory hydrantowe o stałej wydajności, które mogą pracować w instalacjach o ciśnieniu zasilającym do 2,5MPa.
Hydranty te na wejściu do hydrantu posiadają urządzenie sterująco–regulacyjne ciśnienia i umożliwiają utrzymanie stałej, zadanej wydajności niezależnie od ciśnienia zasilającego hydrant. Należy przy tym pamiętać, że ciśnienie to nie może być niższe niż 0,2 MPa.

W hydrantach tych mierzone ciśnienie statyczne równe jest ciśnieniu dynamicznemu, co pozwala określić wydajność hydrantu znając jego charakterystykę (rys. 1). Ciśnienie statyczne jest pokazywane na manometrze i umożliwia stałą kontrolę gotowości hydrantu wewnętrznego do działania. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, kompaktowym wymiarom, prostocie obsługi i konserwacji są to hydranty ułatwiające projektowanie, wykonanie i nadzór nad instalacją ppoż. w obiekcie oraz bezpośrednio przyczyniają się do obniżenia kosztów inwestycji.

Hydranty zostały przebadane przez CNBOP-PIB. Wyniki badań potwierdzają stałą wydajność hydrantu, na którą nie ma wpływu zmiana ciśnienia zasilającego.

Rys. 1 Zależność wydajności od ciśnienia dla różnych średnic równoważnych hydrantu DN25 z wężem 30m