Przejdź do treści

Hydranty DN52 z dodatkowym wężem

Zgodnie z PN-EN 671-2 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym” w hydrantach DN52 ze względów użytkowych długość węża nie powinna przekraczać 20m. Stąd też hydranty te posiadają Certyfikat SWU oraz DWU dla maksymalnej długości węża równej 20m.

Jednocześnie rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” mówi, że:

  • 21 ustęp 3: „Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem:

1) długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach, o których mowa w § 18 ust. 2;
2) efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych:

a) 3 m — w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej —przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych,

b) 10 m — w pozostałych budynkach.”

  • 21 ustęp 4: W przypadku pomieszczeń i stref pożarowych produkcyjnych i magazynowych, do zabezpieczenia miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub innego wyjścia na przestrzeń otwartą przekracza 30 m, w celu spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, dopuszcza się wyposażenie hydrantu 52 w dodatkowy wąż.

W świetle powyższego hydranty wewnętrzne DN52 z dodatkowym wężem spełniają wszystkie wymogi formalno-prawne do stosowania w ochronie ppoż.

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN52 ZAWIESZANY Z DODATKOWYM WĘŻEM UNIWERSALNY otwarty