Przejdź do treści

HYDRANTY WEWNĘTRZNE O STAŁEJ WYDAJNOŚCI QCONST

symbol_Qconst
symbol ce

Hydranty Qconst przed zaworem hydrantowym posiadają urządzenie sterująco – regulacyjne umożliwiające nastawienie i utrzymanie stałej wydajności niezależnie od ciśnienia sieci wodnej.

dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Hydranty wewnętrzne zasilane są z zewnętrznej sieci wodociągowej lub ze zbiorników przeciwpożarowych, często za pośrednictwem pomp. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA ciśnienie na zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 0,2 MPa oraz nie może przekraczać 1,2 MPa i 0,7 MPa (odpowiednio dla hydrantu 25 i dla hydrantów 33, 52). Natężenie przepływu nie może być mniejsze niż: 60 l /min (hydrant 25), 90 l /min (hydrant 33) i 150 l /min (hydrant 52). Wiele budynków, obiektów budowlanych jest zabezpieczanych przeciwpożarowo z wykorzystaniem wszystkich typów hydrantów oraz instalacją tryskaczową. W takim przypadku konieczne jest projektowanie przeciwpożarowej instalacji wodnej dla różnych wydajności i różnych ciśnień pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że tryskacze wymagają dużo wyższych ciśnień niż hydranty wewnętrzne, nawet do 2,5 MPa, co może stanowić utrudnienie przy projektowaniu i wykonaniu sieci ppoż. Rozwiązaniem tego problemu są hydranty o stałej wydajności – Qconst, które mogą być zasilane z przeciwpożarowych instalacji wodnych o ciśnieniu do 2,5 MPa.

Wartość ciśnienia statycznego instalacji zasilającej hydrant jest pokazywana na manometrze urządzenia sterująco – regulacyjnego, co pozwala na stałą kontrolę gotowości urządzenia do poprawnego działania. Nastawione ciśnienie na urządzeniu sterująco – regulującym jest równe ciśnieniu dynamicznemu wody zasilającej hydrant. Właściwość ta umożliwia określenie wydajności hydrantu na podstawie jego współczynnika K i nastawionego ciśnienia wody.
Hydranty serii Qconst zostały przebadane przez CNBOP-PIB w Józefowie, protokół z badań nr 203/BS/13.