Przejdź do treści

Promocja Toporek-Klucz za 1 zł

Regulamin sprzedaży “Toporek-Klucz” za 1 zł”

  1. Organizatorem sprzedaży “Toporek-Klucz” za 1 zł” jest firma PPUH SUPRON 3 Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu przy ul. Sadowniczej 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Nr KRS 0000026680, Wysokość kapitału zakładowego 480.000,00 zł, NIP 948-22-24-948.
  2. Sprzedaż promocyjna trwa od 01.07.2014 do odwołania.
  3. W przypadku jednorazowego zakupu szafek na zawór hydrantowy typ: SP 400, SP 520, SP 550, w łącznej ilości minimum 40 szt. odbiorca otrzymuje klucz-toporek do otwierania szafek w cenie 1,00 zł/netto.
  4. Niniejszy regulamin jest dostępny przez cały czas trwania sprzedaży w siedzibie organizatora i na stronie www.supron.pl
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sprzedaży z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności w zakresie przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia promocji. Informacja o dokonanej zmianie wraz z nowym Regulaminem będzie dostępna  w siedzibie organizatora i na stronie www.supron.pl oraz zostanie rozesłana drogą e-mailową.
  6. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku dokonania zmian w Regulaminie, dokonane zmiany nie będą naruszać praw już nabytych przez uczestników sprzedaży oraz nie będą pogarszać dotychczasowych warunków